Mongolian Warrior
Mongolian Warrior: 47.886399, 106.905744